Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

  sektor motoryzacyjny,

  sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,

  sektor lotniczy,

  sektor biotechnologii,

  sektor rolno-spożywczy,

  sektor nowoczesnych usług,

  działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Pokaż informacje szczegółowe

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.

Pokaż informacje szczegółowe

 

Horyzont 2020

Największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Budżet Horyzontu 2020 w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.  Celem programu jest zapewnienie finansowania nowoczesnym przedsięwzięciom od pierwszych ich etapów po finalne wdrożenie rozwiązań, produktów czy technologii.

Pokaż informacje szczegółowe

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np.  gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.

Pokaż informacje szczegółowe