Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy.

 

Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska wynosi 25% wydatków inwestycyjnych, dla średniej wielkości przedsiębiorców podwyższa się ją do 35%, dla małej wielkości przedsiębiorców przysługuje aż 45%.

 

Wydatki inwestycyjne – obejmują nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy. Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą stanowią koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, obejmujące:

  cenę nabycia gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,

  cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych,

  koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

  cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

  koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli trwającej minimum 5 lat w przypadku dużych inwestorów lub 3 lat w przypadku małych i średnich inwestorów,

  cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

 

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty płacy brutto powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy publicznej.

 

Różne formy pomocy publicznej takie jak, np. dotacje unijne, zwolnienia z lokalnych podatków od nieruchomości i zabudowań, granty i pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez lokalne urzędy pracy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia osób uprzednio bezrobotnych podlegają sumowaniu i zmniejszają kwotę pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorcy.

 

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

  Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiebiorczości

  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK" 

  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  DAWG Sp. z o.o. - partnera samorządu województwa dolnośląskiego w rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki regionu

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Regionie