Spis treści


INFRASTRUKTURA

Infrastruktura drogowa

Na koniec 2021 roku długość dróg w gminie wynosiła 106,79 km. Drogi asfaltowe stanowiły
91,07 %, drogi utwardzone 98,10 %. Długość ścieżek rowerowych na koniec 2021 roku wynosiła 30,40 km.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 

Na obszarze Bolesławca funkcjonuje sieć wodociągowa o łącznej długości ponad 100 km (110,7 km - czynna rozdzielcza sieć wodociągowa, 23,8 km - magistralna sieć wodociągowa) Można przyjąć, że miasto jest zwodociągowane w 100%. Dostarczana woda pochodzi z 3 ujęć:

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  dwóch podziemnych, zlokalizowanych pomiędzy ulicami Łasicką a Kosiby oraz przy ul. Modłowej

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  jednego ujęcia infiltracyjnego zlokalizowanego we wsi Rakowice.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Bolesławca w pełni odpowiada standardom wody pitnej użytkowanej do celów spożywczych.

Obecnie stopień skanalizowania miasta w obszarze aglomeracji wynosi 96,8%.  Miasto Bolesławiec posiada 151,2 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej (3350 przyłączy). 

Końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych jest biologiczno - chemiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ul. Granicznej w Bolesławcu. Docelowa przepustowość oczyszczalni wynosi  15 000 m3 / dobę. Obecnie ilość oczyszczanych ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną zbliża się do ok. 10 000 m3 / dobę. Projektowane obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń – 90 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Rzeczywiste obciążenie oczyszczalni wynosi 59 527 RLM. Oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego i przepisów ochrony środowiska w zakresie oczyszczania ścieków.

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na terenie miasta Bolesławiec działalność usługową w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzi TAURON Dystrybucja S.A. w oparciu o udzieloną koncesję oraz według stawek określonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Regulacji Energetyki. Stan techniczny sieci pozwala na ich eksploatację oraz podlega bieżącemu monitoringowi. Istnieje możliwość rozbudowy sieci energetycznej w zakresie uzależnionym od ilości wnioskujących odbiorców.

 

Zaopatrzenie w gaz

Dystrybucją gazu w Bolesławcu zajmuje się PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. W mieście Bolesławiec z sieci gazowej korzysta 91,6% mieszkańców miasta. Całkowita długość czynnej sieci gazowniczej wynosi ponad 115,2 km (4,6 km - sieć przesyłowa, 110,6 km – sieć rozdzielcza). Sieć gazowa występuje na przeważającej części obszaru miasta. Zagwarantowana jest stabilna dostawa gazu w każdej sytuacji, nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych przy niskich temperaturach zewnętrznych; nie dopuszcza się możliwości braku zasilania w gaz.

 

Zaopatrzenie w ciepło

Dostarczaniem energii cieplnej dla mieszkańców Bolesławca zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ZEC). ZEC wytwarza, przesyła oraz dystrybuuje ciepło i ciepłą wodę użytkową. W zakresie wytwarzania ciepła ZEC dysponuje Ciepłownią Centralną położoną przy ulicy Gałczyńskiego o mocy zainstalowanej 46.53 MW opalaną miałem węgla kamiennego.