Spis treści

 


Bolesławiec – blisko 40-tysięczne miasto o powierzchni 23,57 km2, położone w południowo - zachodniej części Polski, zachodniej części województwa dolnośląskiego, wzdłuż osi doliny rzeki Bóbr - lewego dopływu Odry. Jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim o subregionalnym znaczeniu, powszechnie określanym stolicą polskiej ceramiki. Ceramiczne wyroby produkuje się tutaj nieprzerwanie od XIV wieku. W całym mieście można znaleźć wiele dowodów potwierdzających ceramiczny rodowód miasta – przede wszystkim wiele zakładów produkujących tradycyjną bolesławiecką ceramikę, elementy małej architektury nawiązujące do wzorów ceramiki z Bolesławca, np. ogromne ceramiczne dzbanki w charakterystycznych punktach miasta, czy też cykliczne imprezy kulturalne tematycznie związane z ceramiką (Bolesławieckie Święto Ceramiki, Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski).DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Położenie Bolesławca przy głównych szlakach komunikacyjnych południowej Polski stanowi główny atut miasta dla potencjalnych inwestorów.  

Drogi

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  autostrada A4

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  autostrada A18

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  droga wojewódzka nr 297 łącząca się z drogą krajową S3 – szlak północ – południe

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  droga krajowa nr 94

 

Kolej

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  trasa kolejowa E30 – element III paneuropejskiego korytarza transportowego

 POTENCJAŁ LUDZKI

Mieszkańcy miasta

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba mieszkańców wynosiła 36 509 osób, w tym 19 645 kobiet  i 16 864 mężczyzn,  z czego 16% ogółu mieszkańców to ludność w wieku przedprodukcyjnym, 57%  - w wieku produkcyjnym i 27 % - w wieku poprodukcyjnym. W 2021 r. przyszło na świat 275 mieszkańców, a zmarło 632 mieszkańców. W tym okresie przybyło  na stałe do miasta 1597 osób, a ubyło 2081 osób.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane w Bolesławcu wynosiło w 2021 roku 4,7%. Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bolesławcu wynosiło 4 887,95 PLN, co odpowiada 88,50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

 

Działalność gospodarcza

W Bolesławcu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 104 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 167 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2019 r. zarejestrowano w rejestrze REGON 357 nowych przedsiębiorców, w tym 302 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pozostałe to osoby prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą. W roku tym wyrejestrowano 229 przedsiębiorców, w tym 209 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bolesławcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.

 INFRASTRUKTURA

Infrastruktura drogowa

Na koniec 2021 roku długość dróg w gminie wynosiła 106,79 km. Drogi asfaltowe stanowiły
91,07 %, drogi utwardzone 98,10 %. Długość ścieżek rowerowych na koniec 2021 roku wynosiła 30,40 km.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 

Na obszarze Bolesławca funkcjonuje sieć wodociągowa o łącznej długości ponad 100 km (110,7 km - czynna rozdzielcza sieć wodociągowa, 23,8 km - magistralna sieć wodociągowa) Można przyjąć, że miasto jest zwodociągowane w 100%. Dostarczana woda pochodzi z 3 ujęć:

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  dwóch podziemnych, zlokalizowanych pomiędzy ulicami Łasicką a Kosiby oraz przy ul. Modłowej

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  jednego ujęcia infiltracyjnego zlokalizowanego we wsi Rakowice.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Bolesławca w pełni odpowiada standardom wody pitnej użytkowanej do celów spożywczych.

Obecnie stopień skanalizowania miasta w obszarze aglomeracji wynosi 96,8%.  Miasto Bolesławiec posiada 151,2 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej (3350 przyłączy). 

Końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych jest biologiczno - chemiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ul. Granicznej w Bolesławcu. Docelowa przepustowość oczyszczalni wynosi  15 000 m3 / dobę. Obecnie ilość oczyszczanych ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną zbliża się do ok. 10 000 m3 / dobę. Projektowane obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń – 90 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Rzeczywiste obciążenie oczyszczalni wynosi 59 527 RLM. Oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego i przepisów ochrony środowiska w zakresie oczyszczania ścieków.

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na terenie miasta Bolesławiec działalność usługową w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzi TAURON Dystrybucja S.A. w oparciu o udzieloną koncesję oraz według stawek określonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Regulacji Energetyki. Stan techniczny sieci pozwala na ich eksploatację oraz podlega bieżącemu monitoringowi. Istnieje możliwość rozbudowy sieci energetycznej w zakresie uzależnionym od ilości wnioskujących odbiorców.

 

Zaopatrzenie w gaz

Dystrybucją gazu w Bolesławcu zajmuje się PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. W mieście Bolesławiec z sieci gazowej korzysta 91,6% mieszkańców miasta. Całkowita długość czynnej sieci gazowniczej wynosi ponad 115,2 km (4,6 km - sieć przesyłowa, 110,6 km – sieć rozdzielcza). Sieć gazowa występuje na przeważającej części obszaru miasta. Zagwarantowana jest stabilna dostawa gazu w każdej sytuacji, nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych przy niskich temperaturach zewnętrznych; nie dopuszcza się możliwości braku zasilania w gaz.

 

Zaopatrzenie w ciepło

Dostarczaniem energii cieplnej dla mieszkańców Bolesławca zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ZEC). ZEC wytwarza, przesyła oraz dystrybuuje ciepło i ciepłą wodę użytkową. W zakresie wytwarzania ciepła ZEC dysponuje Ciepłownią Centralną położoną przy ulicy Gałczyńskiego o mocy zainstalowanej 46.53 MW opalaną miałem węgla kamiennego.PRZEMYSŁ

Jako ośrodek przemysłowy Bolesławiec związany jest głownie z sektorami ceramicznym, motoryzacyjnym i logistycznym.

 

Do większych przedsiębiorstw na terenie miasta należą:

BADER Polska Sp. z o.o.

BFZ spółka z o. o.

Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu

"ELEKTROS" sp. z o.o. sp. k.

Favorite Gifts Print Europe Sp. z o.o.

Gerresheimer Boleslawiec S.A.

H4 GROUP Hawryluk sp.k.

HOERBIGER Automotive sp. z o.o.

IBF Bolesławiec

KEGGER sp. z o.o.

MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU Sp. z o.o. Sp. k.

Odrapak Logistyka sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe

Rhenus Logistics Bolesławiec sp. z o.o.

Sacher - Obróbka Skrawaniem Metalu Spółka Cywilna

SRG Global Bolesławiec sp. z o.o.

Turningtec Polska sp. z o.o.

VILSAIT Bartosz Wiśniewski

Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.SZKOLNICTWO

W Gminie Miejskiej Bolesławiec funkcjonuje pięć publicznych szkół podstawowych.  Ponadto, w mieście  działają trzy szkoły niepubliczne, w tym jedna dla dorosłych oraz jedna publiczna prowadzona przez inny organ.

W Bolesławcu funkcjonuje 7 przedszkoli gminnych, w tym 1 przedszkole z oddziałami integracyjnymi, a także 7 przedszkoli niepublicznych. Na terenie miasta funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących, w tym 4  licea dla dorosłych, 5 techników i szkół branżowych oraz 3 szkoły policealne. Oferta kształcenia w szkołach jest bogata i umożliwia wykwalifikowanie pracowników w wielu dziedzinach.

W bolesławieckich szkołach średnich kształcimy w wielu kierunkach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik rachunkowości, technik architektury krajobrazu, technik leśnik, technik budowlaniec, technik geodeta, technik inżynierii i melioracji, technik logistyki, technik fotografii i multimediów, technik weterynarii, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik górnictwa podziemnego. Oferujemy również naukę w szkołach branżowych -  w wielu zawodach.OCHRONA ZDROWIA

W Bolesławcu fukcjonują dwa szpitale: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ze Szpitalnym Odziałem Ratunkowym oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Poza tym na terenie miasta funkcjonuje kilka ośrodków zdrowia, poradnie specjalistyczne oraz prywatne gabinety lekarskie.